Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego.

W 2017 r. przystąpiliśmy do kolejnego projektu współfinansowanego przez UE w związku z Działaniem 3.7.
Wzrost konkurencyjności MŚP w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Tytuł projektu brzmi: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego. Jego celem jest zwiększenie konkurencyjności firmy w wyniku wykorzystania w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych innowacyjnego rozwiązania, jakim są inteligentne systemy transportu wewnątrzzakładowego.

Wprowadzenie nowych produktów do oferty wpłynie pozytywnie na poziom zatrudnienia oraz poziom przychodów firmy.

Project value: PLN 7 825 683.57
Contribution from EU funds: PLN 2 999 518.00

W 2020 r. zakończona została rzeczowa realizacja projektu..