Polityka prywatności

Ochrona prywatności i danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje ogólne procedury w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych stosowane przez WIKPOL Sp. z o.o. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności przed skorzystaniem z naszych usług i przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.

 • Procedury opisane w niniejszej Polityce odnoszą się do gromadzenia, używania i udostępniania przez WIKPOL danych osobowych osób fizycznych, w tym osób współpracujących z partnerami handlowymi, dostawcami oraz innymi organizacjami, z którymi WIKPOL utrzymuje lub zamierza nawiązać relacje handlowe/biznesowe, a takżedanych osobowych osób fizycznych w procesie rekrutacji.
 • Podstawowe prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /dalej: RODO/.
 • Firma WIKPOL zdaje sobie sprawę ze znaczenia ochrony danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby przetwarzać je w sposób odpowiedzialny i zgodnie ze stosownymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

1. Kim jesteśmy?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WIKPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konopnicy 208B, 21-030 Motycz. Wpisana do KRS: 0000063535, REGON:430039029, NIP:712-015-26-09. Dane kontaktowe: e-mail: wikpol@wikpol.com.pl, tel.: (81) 503 23 30/31, fax: 503 23 30, www.wikpol.com.pl zwana dalej Spółką.


2. Jakie dane przetwarzamy?

 • podstawowe dane identyfikacyjne, np.imię/imiona/, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, miejsce zatrudnienia, funkcja, stanowisko,
 • w przypadku uczestników procesu rekrutacji dodatkowo: PESEL, seria/nr dowodu, NIP, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, wizerunek,
 • w przypadku osób odwiedzających siedzibę Spółki i uczestników organizowanych przez nas telekonferencji, a także uczestników szkoleń przez nas prowadzonych oraz w zakresie osób obsługujących linie produkcyjne, będące pod nadzorem Spółki w ramach usługi serwisu zdalnego, świadczonych za pośrednictwem naszych aplikacji, dodatkowo: wizerunek, głos w ramach rejestracji audio i/lub audio-video oraz elektroniczne dane identyfikacyjne i dane lokalizacyjne, np. adres IP, MAC;
 • inne dane potrzebnedo tego, byśmy mogli świadczyć nasze usługi.

 

3. Jak zbieramy informacje?

W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa zbieramy informacje o Państwu i wszelkich innych osobach, których dane przekazują nam Państwo lub osoby z Państwem współpracujące w trakcie:

 • osobistego kontaktuz nami;
 • kontaktu telefonicznego, faksowego, SMS-em, pocztą elektroniczną lub zwykłą;
 • telekonferencji audio i audio –video;
 • wypełniania przez Państwa formularzy znajdujących się na naszej stronie internetowej w trybie online;
 • uczestniczenia przez Państwa we wszelkich obszarach interakcji występujących na naszej stronie internetowej lub w naszych aplikacjach.

 

4. Udostępnianie namdanych o innych osobach.

Jeżeli udostępniają nam Państwo dane osobowe innej osoby, odpowiadają Państwo za przestrzeganie obowiązków w zakresie uzyskania zgody i innych wymogów wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych w ten sposób udostępnionych. W zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami o ochronie danych muszą Państwo zapewnić przekazanie wymaganych zawiadomień oraz otrzymanie wyraźnej zgody przedmiotowej osoby na przekazywanie nam takich informacji, a także wyjaśnić jej sposób pozyskiwania, wykorzystywania, ujawniania i zachowania przez nas informacji osobowych dotyczących tej osoby lub polecić jej przeczytanie naszej Polityki prywatności.

 

5. Na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

 • Są nam niezbędne do wykonania umowy;
 • Jest to nasz uzasadniony interes jako Administratora;
 • Osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę.

 

6. Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

 

7. Sposób wykorzystywania przez nas Państwa danych.

W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, wykorzystujemy Państwa dane w celu:

 • zarządzania relacjami z naszymi kontrahentami, w tym realizacji sprzedaży/zakupu towarów i usług, sporządzenia umów, zamówień, ofert, faktur oraz sprawnego działania procesu reklamacji, wystawienia certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu;
 • wysyłania informacji handlowej lub marketingu bezpośredniego za pomocą poczty elektronicznej na podstawie Pani/Pana zgody –w przypadku jej wyrażenia. W ramach prowadzenia działań marketingowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane;
 • analitycznym np.: doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Pani/Pana uwag na ich temat, Pani/Pana zainteresowania, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
 • w celach archiwalnych /dowodowych/ dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
 • wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek na nas ciąży lub zostanie na nas nałożony.

 

8. Dzielenie się Państwa danymi.

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe naszym partnerom handlowym na potrzeby prawidłowego wykonania umowy oraz partnerom świadczącym usługi na rzecz naszą rzecz jako Administratora danych, tj. takim jak w szczególności: instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, w celu usprawnienia transakcji płatniczych, dostawy finansowania, operatorom pocztowym i telekomunikacyjnym, dostawcom usług IT, usług księgowych i prawniczych, transportowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami z zachowaniem przepisów prawa, w tym RODO.

Możemy także przekazać Państwa dane regulatorom w celu wypełnienia obowiązków prawnych i regulacyjnych nałożonych na Spółkę i organom wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony uzasadnionych interesów własnych lub dochodzenia przysługujących nam praw w szczególności, gdy naruszą Państwo przepisy prawa.Nadto możemy dzielić się niemożliwymi do zidentyfikowania, nieosobowymi informacjami o korzystaniu z naszych stron internetowych, aplikacji, produktów lub usług publicznie lub z osobami trzecimi, lecz nie będą to informacje, które można wykorzystać do zidentyfikowania Państwa.

Nie przekazujemy danych poza terytorium Unii Europejskiej.

 

9. Kiedy i w jaki sposób informujemy o przetwarzaniu?

 • Bezpośrednio w momencie kiedy zbieramy dane od osoby, której dotyczą;
 • Najpóźniej podczas pierwszego kontaktu z osobą, której dane dotyczą,
 • Klauzule informacyjne są zamieszczone na naszych dokumentach, na stronie www.wikpol.com.pl, a także w komunikatach przekazywanych podczas kontaktu telefonicznego i bezpośredniego.

 

10. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Mają Państwo następujące prawa:

 • prawo do uzyskania dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych–mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • prawo do usunięcia Państwa danych, jeżeli Państwa zadaniem nie ma podstaw do przetwarzania Państwa danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, np.w celachmarketingu bezpośredniego lub w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się dla naszych prawnie uzasadnionych celów;
 • w odniesieniu do danych przekazanych nam w sposób automatyczny –prawo do otrzymania tych informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do ich przekazania bezpośrednio do innego administratora danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe „prawo do przenoszenia danych” – Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwemlub na podstawie Państwa zgody;
 • w przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody –prawo do wycofania tej zgody, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych lub umownych. W przypadku wycofania przez Państwa zgody na korzystanie 6przez nas z Państwa danych osobowych w celach określonych w niniejszej Polityce możemy nie być w stanie kontynuować z Państwem relacji prawo –biznesowych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem –w przypadkachkiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tym celu, chyba że wykażemy że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za kwestie ochrony danych /Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych/.Wszystkie uprawnienia możecie Państwo realizować kontaktując się z nami drogą elektroniczną /wysyłając e-mail/lub pocztą tradycyjną. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności: z jakiego uprawnienia chcą Państwo skorzystać, jakiego procesu lub jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie. Aby mieć pewność, że kontaktuje się z nami osoba uprawniona do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację osoby.

 

11 .Zmiany w Informacji

Do niniejszej Polityki Prywatności możemy wprowadzać zmiany. Gwarantujemy, że w takim wypadku Państwa prawa z niej wynikające nie zostaną umniejszone. Niniejszą Informację będziemy zawsze aktualizować na naszej stronie internetowej, wobec czego proszę starać się z nią zapoznać po odwiedzeniu naszej strony.

 

12. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych

Z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych Państwa dane będą przechowywane w sposób zabezpieczony przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Podejmiemy wszelkie starania w celu ochrony Państwa danych.

Zachowamy Państwa dane osobowe w okresie utrzymywania naszych relacji biznesowych i w późniejszym czasie, przez okres konieczny i odpowiadający naszym prawnie uzasadnionym celom biznesowym /np. przez okres obsługi posprzedażowej w celu rozpatrywania reklamacji lub do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z nabyciem towaru, wykonaniem usługi/ lub przez okres dozwolony obowiązującymi przepisami i regulacjami prawa, np. przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.

W chwili kiedy nie będziemy już potrzebować informacji na Państwa temat, pozbędziemy się ich w bezpieczny sposób.

 

13. Polityka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu jej prawidłowego funkcjonowania oraz pliki podmiotów trzecich, takich jak: Google Analitics, Google Ads, Google AdSense, Google TagManager w celach analitycznych i marketingowych. Mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeśli chccesz określić warunki dostępu do plików cookies, możesz to zrobić za pomocą ustawień dostępnych z poziomu naszej strony – kliknij „Ustawienia”. Jeśli bedziesz korzystał z naszej strony bez zmiany w Ustawieniach, będziemy wykorzystywali pliki cookies w wymienionych celach.