OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU

TOWARÓW i USŁUG

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne Warunki Zakupu /OWZ/ mają zastosowanie do zamówień składanych przez Spółkę Wikpol Sp. z o.o., zwaną w dalszej części OWZ „Zamawiającym” i dotyczą sprzedaży lub dostawy materiałów, surowców, części, prefabrykatów, wyrobów lub urządzeń, oprogramowania i wszelkich powiązanych usług /„towary”/ oferowanych lub dostarczanych przez podmiot zwany w dalszej części OWZ „Dostawcą”.

 2. Niniejsze OWZ obowiązują, chyba że między Zamawiającym a Dostawcą zostaną uzgodnione pisemnie inne postanowienia. Postanowienia zamówienia oraz szczegółowe warunki uzgodnione na piśmie z Dostawcą będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWZ.

 3. Jeśli ogólne warunki sprzedaży lub inne wzorce umowne pochodzące od Dostawcy w części bądź w całości stoją w sprzeczności z niniejszymi OWZ, wówczas wiążące są niniejsze OWZ, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej.

 4. Wykonując zamówienie Dostawca przyjmuje na siebie w całości zobowiązania wynikające z niniejszych OWZ z uwzględnieniem postanowień §1 punktów 2 i 3.

§2 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na towary i usługi będą składane w formie pisemnej. Zamówienia muszą zostać potwierdzone pisemnie przez Dostawcę w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zamówienia. Za pisemne potwierdzenie uznaje się dokument papierowy, fax lub e-mail przesłany przez Dostawcę do Zamawiającego.

  Jeżeli realizacja zamówienia zgodnie ze specyfikacją okaże się niemożliwa, wówczas Dostawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.

 2. Brak pisemnego potwierdzenia zgodnie z §2 punkt 1 uznaje się za milczące przyjęcie zamówienia do realizacji na warunkach określonych w zamówieniu i OWZ.

 3. Zmianę lub uzupełnienie, któregokolwiek z postanowień zamówienia i/lub OWZ uważać się będzie za warunki zmieniające. Wszelkie zmiany zamówienia wymagają wyraźnego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego.

 4. W przypadku ilościowego rozszerzenia zakresu zamówienia Dostawca dostarczy towary z rozszerzonego zakresu po cenach i przy zastosowaniu rabatów uzgodnionych w pierwotnym zamówieniu.

   

§3 WARUNKI DOSTAW

 1. Przedmiot dostawy musi zostać wykonany zgodnie z treścią zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami.

 2. Zamówione towary zostaną dostarczone przez Dostawcę do miejsca wskazanego w zamówieniu.

 3. Każdej dostawie powinien towarzyszyć komplet dokumentów dostawy oraz list przewozowy. W dokumentach tych powinien być zawarty numer zamówienia, data zamówienia, a także specyfikacja wysłanego towaru, ilość, szczegóły dotyczące opakowania, waga i miejsce przyjęcia, jeżeli zostały wskazane w zamówieniu. Do dostawy Dostawca załączy: karty gwarancyjne, dokumentację techniczną związaną z towarami, taką jak: instrukcje obsługi i konserwacji, instrukcje szkoleniowe, rysunki, karty danych technicznych, karty bezpieczeństwa produktu, certyfikaty kontroli zakładu, certyfikaty zgodności i inne niezbędne atesty.

 4. Dostawa oprogramowania lub towarów zawierających oprogramowanie obejmie, w celach konserwacji i/lub przystosowania, wszelkie związane kody źródłowe.

 5. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, jeśli z powodu niekompletności dokumentów dostawy/listu przewozowego niemożliwe lub nadmiernie utrudnione jest przyporządkowanie dostawy do zamówienia.

 6. Dostawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z utraty lub uszkodzeń w dostawie spowodowanych niewłaściwym oznakowaniem, opakowaniem lub identyfikacją wysyłki.

 7. Przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru z Dostawcy na Zamawiającego następuje w momencie bezusterkowego udokumentowanego odbioru przedmiotu dostawy przez Zamawiającego w uzgodnionym miejscu.

 8. Zamawiający ma prawo odroczenia dostawy zamówionych towarów w części albo w całości. W takim wypadku Dostawca zobowiązuje się do przechowania takich towarów w magazynach należących do Dostawcy lub osób trzecich do czasu otrzymania zgody na rozpoczęcie dostawy. Skorzystanie z powyższego uprawnienia nie będzie powodowało dla Zamawiającego jakichkolwiek kosztów /przez pierwszych 30 dni/; po takim czasie Strony ustalą koszty przechowania w magazynach Dostawcy lub osób trzecich.

 9. W przypadku, gdy towary nie odpowiadają specyfikacji, Zamawiający może dokonać zwrotu towarów na rzecz Dostawcy na koszt i ryzyko Dostawcy albo może powiadomić Dostawcę o tym, że towary zostały odrzucone oraz że są przechowywane na ryzyko i koszt Dostawcy.

 1. Dostawca oświadcza i zapewnia, że dostarczane przez niego towary wolne są od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych, w szczególności że nie naruszają jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek autorskich praw majątkowych, praw ochronnych na znak towarowy, patentów lub praw z rejestracji wzorów przemysłowych/użytkowych. Dostawca zobowiązuje się, na swój własny koszt, do uchronienia Zamawiającego lub pokrycia wszelkich szkód, w tym bezpośrednich i pośrednich, powstałych w związku z dostawą wadliwych towarów.

 2. Personel Dostawcy oraz zaangażowani przez niego podwykonawcy obowiązani są do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących na terenie zakładu Zamawiającego i/lub odbiorcy końcowego.

§4 TERMINY DOSTAW

 1. Terminy dostaw są terminami określonymi w zamówieniu i oznaczają termin dostarczenia towaru do wskazanego w zamówieniu miejsca dostawy.
 2. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania terminów dostaw wskazanych w zamówieniu. Dostawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z opóźnienia w dostawie towaru.
 3. Dostawca zobowiązuje się do awizacji każdej dostawy z 3 dniowym wyprzedzeniem.
  W przypadku dokonania dostawy wcześniejszej niż uzgodniona lub dostawy nieawizowanej Zamawiający ma prawo odesłać dostawę na koszt Dostawcy, bądź przyjąć ją i składować towar na koszt i odpowiedzialność Dostawcy.
 4. Dostawy częściowe będą akceptowane po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu.
  Jeśli Dostawca stwierdzi, że uzgodniony termin dostawy z jakichś względów nie może zostać dotrzymany, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego na piśmie i wskazać nowy termin dostawy. Jeśli Zamawiający zaakceptuje w formie pisemnej termin podany przez Dostawcę bądź wyznaczy inny termin, wówczas Dostawca winien dokonać dostawy zgodnie z nowymi ustaleniami.

§5 CENA, ZALICZKI

 1. Ceny podane w zamówieniu są wiążące dla Stron i nie podlegają zmianom.
 2. Ceny wskazane w zamówieniu obejmują towary dostarczone do określonego miejsca dostawy na koszt Dostawcy, chyba że umówiono się inaczej.
 3. W przypadku, kiedy ustalono wypłatę zaliczek, Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia jako zabezpieczenie gwarancji bankowej, chyba że Zamawiający zwolni Dostawcę z tego obowiązku w zamówieniu.


§6 FAKTURY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Faktury będą towarzyszyć dostawie.

 2. Pod warunkiem zgodności dostarczonych towarów i faktury ze specyfikacją i treścią zamówienia, płatności będą realizowane przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Dostawcy wskazane w fakturze i w terminie 30 dni od otrzymania faktury lub bezusterkowej dostawy towarów/wykonania usług, w zależności od tego, co nastąpi później, z zastrzeżeniem, że płatności dokonywane będą w każdą środę następującą po terminie wymagalności faktury, chyba że zostanie ustalone pisemnie inaczej.

 3. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

 4. W przypadku gdy faktura nie zawiera wymaganych przepisami prawa lub uzgodnionych przez Strony informacji, może zostać odesłana do Dostawcy. W takim przypadku uznaje się taką fakturę za niedostarczoną, a co za tym idzie nie rozpoczyna się bieg terminu płatności.

 5. Termin zapłaty faktur błędnie wystawionych liczony jest od momentu doręczenia Zamawiającemu faktur lub not korygujących poprawnie wystawionych.

§7 KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE

 1. Ustala się odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

  Dostawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
  ● za odstąpienie od realizacji zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Dostawcy lub przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 20 % wartości przedmiotu zamówienia;
  ● za opóźnienie w terminie dostawy w wysokości 0,2 % wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia,
  ● za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

 2. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary z wynagrodzenia Dostawcy.
 3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnie obowiązujących zasadach.

 4. W przypadku opóźnienia się Dostawcy z wykonaniem przedmiotu zamówienia powyżej 7 dni, Zamawiający może – nie rezygnując z uprawnień do naliczenia kary umownej i odszkodowania uzupełniającego – skorzystać z jednego lub większej ilości następujących uprawnień:
  ● zażądać wykonania zamówienia w całości lub częściowo;
  ●  dokonać zakupu u innego dostawcy, na koszt i ryzyko Dostawcy;
  ● odstąpić od zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Dostawcy.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

 1. Zrealizowanie zamówienia powoduje udzielenie przez Dostawcę gwarancji na dostarczone towary na okres wskazany w zamówieniu, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego. Okres gwarancji biegnie od daty wskazanej w zamówieniu.

 2. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Dostawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 3. Zamawiający powiadamia Dostawcę niezwłocznie po otrzymaniu Towaru/zrealizowaniu usługi o stwierdzonych wadach dostarczonych towarów/usług.

 4. Wady stwierdzone przy odbiorze i w okresie gwarancji Dostawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania na koszt Dostawcy zwrotu wszystkich wadliwych towarów lub zażądania ich wymiany.

 6. Dostawca przedsięweźmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia wymiany lub naprawy wadliwych towarów na swój koszt z należytą starannością.

 7. W przypadku nieusunięcia przez Dostawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Dostawcy, na jego koszt, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Dostawcy. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego w zakresie kar umownych, odszkodowania uzupełniającego, jak również nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

 8. Dostawca gwarantuje, że dostawa towarów nie będzie naruszała praw osób trzecich.

 9. Dostawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z towarami, częściami i materiałami dostarczonymi na podstawie patentu, licencji lub wzorów zastrzeżonych. W przypadku postępowania prowadzonego w odniesieniu do takich roszczeń, Dostawca zapewni bezpośrednią obronę Zamawiającego na swój koszt.


§9 UBEZPIECZENIE

 1. Jeżeli Dostawca wykonuje usługę na terenie Zamawiającego lub odbiorcy końcowego, to Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu odpowiedniego ubezpieczenia OC działalności oraz potwierdzenia, że polisa ta została w całości opłacona.

 2. Minimalna wartość polisy wynosi: 2 000 000 zł.

§ 10 POUFNOŚĆ

 1. Wszelkie informacje wynikające wprost z niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, jak również informacje pozyskane przez Dostawcę w związku z realizacją zamówienia, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Zamawiającego i nieudostępniane publicznie, będą uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom trzecim. Zobowiązanie to nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. W szczególności Dostawca zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, upustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych, danych technologicznych, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy.

 3. Dostawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach niż dla realizacji zamówienia oraz że zapewni tym informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego charakteru.

 4. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po zrealizowaniu zamówienia i może zostać uchylone tylko za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego.

  § 11 SPRAWY SPORNE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub wykonania zamówienia i niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, którego Strony nie są w stanie rozstrzygnąć polubownie, kompetentnym organem rozstrzygającym będzie właściwy Sąd powszechny w Lublinie.

§ 12 POSTANOWIENIA ANTYKORUPCYJNE

 1. Dostawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli w związku z otrzymywaniem kwot pieniężnych od Zamawiającego.
 2. Dostawca gwarantuje i zobowiązuje się, że nie dokona żadnej darowizny lub zapłaty prowizji pracownikowi, pośrednikowi, podwładnemu lub przedstawicielowi Zamawiającego w związku z zamówieniem lub wszelką inną umową z Zamawiającym.

 3. Dostawca gwarantuje i zobowiązuje się, że podczas realizacji zamówienia i w ciągu pięciu lat od zakończenia ostatniej dostawy nie zatrudni żadnego pracownika Zamawiającego.

 4. Jeśli Dostawca, lub ktokolwiek inny działający w jego imieniu, naruszy powyższe postanowienia, Zamawiający jest upoważniony do anulowania zamówienia, bez konsekwencji prawnych oraz może domagać się zapłaty kary w wysokości 100000 zł za każde z naruszeń.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Dostawca nie jest uprawniony do przelania na inną osobę lub też obciążenia praw wynikających z realizacji zamówienia.

 2. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część zamówienia złożonego u Dostawcy przez Zamawiającego. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności decydujące znaczenie ma treść zamówienia.

 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Ogólnych Warunków Zakupu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Konopnica, styczeń 2019 r.