OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

WYROBÓW i USŁUG WIKPOL SP. Z O.O.

I. POSTANOWIENIAOGÓLNE

 1. Niniejsze postanowienia określają warunki każdej transakcji sprzedaży wyrobów i usług /dalej: OWS/, o ile odrębna umowa nie stanowi inaczej. Odmienne postanowienia umowy mają pierwszeństwo wobec OWS, zaś niniejsze postanowienia stosuje się w takim zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami umowy.

 2. Niniejsze OWS stanową integralną część oferty Sprzedającego.

 3. Niniejsze OWS są dostępne na stronie internetowej https://www.wikpol.com.pl/ogolne-warunki-sprzedazy/

 4. Zamawiający poprzez złożenie zamówienia wyraża zgodę na włączenie OWS do treści łączącego strony stosunku prawnego.

 5. Wszelkie zmiany niniejszych OWS oraz zmiany umów pomiędzy stronami wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 6. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień OWS nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.

 7. Sprzedającego nie wiążą wzorce umowne /ogólne warunki umowy, warunki zakupu, wzory umowy, regulaminy itp./ stosowane czy ustalone przez Zamawiającego nawet wtedy, gdy nie zostały one w sposób wyraźny zanegowane przez Sprzedającego. Warunki takie wiążą Sprzedającego wyłącznie wówczas, gdy wyrazi on pisemnie zgodę na odmienne uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron. Potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia, którego integralną częścią są jakiekolwiek dokumenty o charakterze ogólnych warunków zakupu, obowiązujące u Zamawiającego, nie oznacza ich akceptacji przez Sprzedającego.

II. DEFINICJE

 1. „Wyroby” oznacza urządzenia technologiczne, linie transportowe, zautomatyzowane systemy paletyzacji, depaletyzacji, zbiorczego pakowania, roboty przemysłowe, jak i ich części oraz podzespoły, komponenty wchodzące w ich skład, a także oprogramowanie komputerowe do ich obsługi.
 1. „Usługi” oznacza dostawę Wyrobów, usługi montażowe, uruchomieniowe, instruktaż obsługi, świadczenia gwarancyjne oraz obsługę serwisową.

 2. „Zamówienie” oznacza wolę zakupu Wyrobów i Usług złożoną przez Zamawiającego na piśmie, dostarczoną Sprzedającemu osobiście, listownie, kurierem lub e–mailem, zawierającą co najmniej: nazwę zamawianego Wyrobu i/lub Usługi, numer oferty Sprzedającego, dane Zamawiającego niezbędne do wystawienia faktury oraz dane teleadresowe do kontaktu, a także miejsce odbioru zamawianych Wyrobów i Usług.

 3. „Potwierdzenie zamówienia” oznacza pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia do realizacji, złożone Zamawiającemu po otrzymaniu zamówienia, potwierdzające zamówiony zakres dostaw Wyrobów i Usług oraz miejsce ich odbioru oraz dookreślające:

  ● cenę Wyrobu i/lub Usługi,
  ● harmonogram i warunki płatności,
  ● termin realizacji zamówienia,
  ● kto pokrywa koszt dostawy,
  ● okres gwarancji,
  ● wyłączenia z zakresu zamówienia,
  ● warunki montażu, które ma zapewnić Zamawiający /w tym parametry pomieszczeń, w których mogą być usytuowane Wyroby, a także zakres prac budowlanych umożliwiających montaż Wyrobów; parametry instalacji pneumatycznej, elektrycznej, odpylającej/;

  ● szczegółowe warunki odbioru Wyrobów i Usług,
  ● dodatkowe warunki niezbędne do realizacji zamówienia, a w szczególności informacje dotyczące: parametrów eksploatacyjnych, sposobu pracy Wyrobu, a nadto wskazanie ilości i terminu przekazania Sprzedającemu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prób u Sprzedającego,
  ● wskazanie osób odpowiedzialnych ze strony Sprzedającego za realizację zamówienia.

 4. „Prace dodatkowe” oznaczają dostawy Wyrobów i Usług nie objęte zakresem wskazanym w potwierdzeniu zamówienia.

 5. Określenie „Sprzedający” oznacza Wikpol Sp. z o.o. z siedzibą w Konopnicy.

 6. Określenie „Zamawiający” oznacza dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny /osobę prawną lub fizyczną/ dokonujący zakupu Wyrobów i/lub Usług u Sprzedającego.

 7. Określenie „Strona” lub „Strony” oznacza Stronę Sprzedającą i Zamawiającego łącznie.

III. ZAWARCIE UMOWY

 1. Opisy Wyrobów i Usług pochodzące od Sprzedającego nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie wiążą Sprzedającego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną.

 2. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży Wyrobów i Usług jest złożenie zamówienia przez Zamawiającego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego /w formie e-mail/. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego nie wiąże Sprzedającego, a brak odpowiedzi Sprzedającego nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia. Dopiero pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji.

 3. Jeżeli w toku realizacji zamówienia wystąpi potrzeba realizacji Prac dodatkowych Sprzedający zobowiązany jest wykonać je tylko wówczas, gdy otrzyma od Zamawiającego pisemne zlecenie ich wykonania wraz z oświadczeniem o akceptacji wyceny prac dodatkowych i harmonogramu /w tym terminu/ ich realizacji.

IV. TERMINY

 1. Bieg terminu dostawy Wyrobów rozpoczyna się od dnia wpłaty przez Zamawiającego zaliczki na poczet realizacji zamówienia, wykazanej w potwierdzeniu zamówienia, a jeśli zamówienie realizowane jest bez zaliczki, od dnia potwierdzenia zamówienia.

 2. Wszelkie uwagi techniczne Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia winny być przekazane Sprzedającemu wterminie 7 /siedmiu/ dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zgłoszenie przez Zamawiającego uwag technicznych po upływie 7 /siedmiu/ dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia, odbiegających od wcześniejszych uzgodnień Stron, nie wiąże Sprzedającego i może być potraktowane, z zastrzeżeniem spełnienia warunków z pkt. II .3 OWS, jako zlecenie prac dodatkowych.

 3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby zrealizować zamówienie w podanych w potwierdzeniu zamówienia terminach, jednak ich dochowanie uzależnione będzie od terminowego wywiązania się ze swoich zobowiązań przez Zamawiającego. W przypadku niewypełnienia przez Zamawiającego obowiązków wskazanych w niniejszych OWS i potwierdzeniu zamówienia, Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację zamówienia do czasu wypełnienia ww. obowiązków, a po ich wypełnieniu przez Zamawiającego, przesunąć termin realizacji zamówienia.

 4. Sprzedający ma prawo przedłużyć termin realizacji zamówienia o czas braku możliwości prowadzenia przez Sprzedającego prac montażowych, uruchomieniowych lub dotyczących regulacji urządzeń z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego, a także o czas niezbędny do realizacji prac dodatkowych, zleconych Sprzedającemu po złożeniu zamówienia.

 5. Dochowanie terminu realizacji zamówienia jest uzależnione od terminowego wykonania zobowiązań poddostawców Sprzedającego, służących realizacji zobowiązań umownych podjętych wobec Zamawiającego przez Sprzedającego. W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji zamówienia z tej przyczyny, Sprzedający poinformuje o tym Zamawiającego i określi ostateczny termin realizacji zamówienia.

 6. Jeżeli Zamawiający opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, w tym zaliczkowych, wynikających z ustalonego harmonogramu płatności, Sprzedający może uzależnić realizację zamówienia/dalszą realizację zamówienia, od uiszczenia zapłaty albo udzielenia przez Zamawiającego zabezpieczenia takich należności. W takim przypadku, jeśli opóźnienie płatności przekroczy 14 /czternaście/ dni, Sprzedający może w ciągu 12 /dwunastu/ miesięcy od daty potwierdzenia zamówienia odstąpić od realizacji zamówienia.

V. DOSTAWA, MONTAŻ WYROBÓW

 1. Sprzedający zgłosi e-mailem nie później niż dwa dni przed terminem dostawy gotowość Wyrobów do dostawy.

 2. Wyroby są dostarczane na koszt Strony określonej w potwierdzeniu zamówienia.

 3. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Wyrobu przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostawy.

 4. W przypadku dostawy za pośrednictwem spedytora lub przewoźnika ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Wyrobu przechodzi na Zamawiającego w chwili wydania przez Sprzedającego Wyrobu spedytorowi lub przewoźnikowi.

 5. Każda dostawa może być realizowana przez Sprzedającego częściowo.

 6. W terminie dwóch dni od otrzymania od Sprzedającego pisemnego zgłoszenia gotowości do dostawy Wyrobów, Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia e-mailem pisemnego potwierdzenia gotowości do przyjęcia Wyrobów. W przypadku gdy Zamawiający nie potwierdzi w powyższym terminie gotowości do przyjęcia Wyrobów lub nie odbierze dostawy w umówionym terminie, Sprzedający ma prawo zmagazynowania Wyrobów na ryzyko Zamawiającego i obciążenia Zamawiającego kosztami składowania. Koszty składowania w takim wypadku wynoszą 0,05% wartości zamówienia, nie mniej niż 500,00 zł za każdy dzień składowania, począwszy od daty planowanej dostawy. Nadto w wymienionych powyżej okolicznościach Wykonawca upoważniony jest do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu potwierdzenia gotowości do przyjęcia Wyrobów oraz upoważniony jest do jednostronnej zmiany terminu realizacji Zamówienia.

 7. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia zgodności Wyrobów ze specyfikacją zamówienia w momencie dostawy. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonych Wyrobów. Zamawiający ma obowiązek odbioru dostawy i podpisania protokołu odbioru dostawy, a w przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub uszkodzeń transportowych powiadomienia Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy, pod rygorem bezskuteczności reklamacji zgłoszonej z tej przyczyny w terminie późniejszym.

 8. Zamawiający jest zobowiązany zapewnić rozładunek Wyrobów w miejscu dostaw. Koszty rozładunku oraz ryzyko ewentualnego uszkodzenia Wyrobów w trakcie rozładunku ponosi Zamawiający. Zamawiający jest zobowiązany zapewnić przetransportowanie dostarczonych Wyrobów na miejsce ich montażu oraz je zabezpieczyć.

 9. W sytuacji braku dostępności na rynku krajowym urządzeń i komponentów do realizacji zamówienia lub w przypadku uznania przez Sprzedającego na etapie projektowania konieczności zmiany typu/modelu urządzenia, Sprzedający jest uprawniony do użycia w celu realizacji zamówienia innych urządzeń i komponentów niż wskazane w potwierdzeniu zamówienia i ofercie handlowej, o ile te urządzenia i komponenty zapewnią funkcjonalność i parametry Wyrobu określone w potwierdzeniu zamówienia.

 1. W przypadku bezpodstawnej odmowy przez Zamawiającego podpisania protokołu dostawy Wyrobu, Sprzedający uprawniony będzie do jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru dostawy, uprawniającego do wypłaty części wynagrodzenia, zgodnie z harmonogramem płatności wskazanym w potwierdzeniu zamówienia.

 2. Prace związane z montażem i uruchomieniem  Wyrobów odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8-16.

VI. ODBIÓR WYROBÓW i USŁUG

 1. Warunki dokonania odbioru Wyrobów i Usług określone są w potwierdzeniu zamówienia.

 2. W przypadku bezpodstawnej odmowy przez Zamawiającego podpisania protokołu odbioru Wyrobu i Usług Sprzedający uprawniony będzie do jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru, uprawniającego do wypłaty wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem płatności wskazanym w potwierdzeniu zamówienia.

 3. Rozpoczęcie przez Zamawiającego użytkowania Wyrobów przed odbiorem równoznaczne jest z dokonaniem odbioru Wyrobu i Usług bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego i upoważnia Sprzedającego do jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru Wyrobu wiążącego obie Strony umowy. Protokół taki stanowić będzie podstawę do zapłaty wynagrodzenia, zgodnie z harmonogramem płatności określonym w potwierdzeniu zamówienia.

 4. W razie stwierdzenia przy odbiorze wady Wyrobu, która nie uniemożliwia jego eksploatacji i nie wpływa na bezpieczeństwo jego pracy, Strony ustalą termin usunięcia wady przez Sprzedającego, przy czym uznaje się, że odbiór został dokonany i Wyrób może być eksploatowany. Nie uznaje się za wady uwag Zamawiającego co do koloru, sposobu montażu i wykonania, rozmieszczenia elementów lub ich ergonomii, o ile wykonane zostały zgodnie ze sztuką inżynierską, obowiązującymi w Polsce przepisami oraz wymaganiami określonymi w zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia.

 5. Własność dostarczonych Wyrobów i Usług przechodzi na Zamawiającego w momencie dokonania ich odbioru.

VII. CENA

 1. Podane w ofercie i potwierdzeniu zamówienia Ceny Wyrobów i Usług są cenami netto /bez podatku VAT/. Do każdej Ceny netto zostanie doliczony podatek VAT, który będzie wykazany bezpośrednio na fakturze, w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

 2. Wszelkie koszty mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia, np. przepakowanie, przeładunek, ubezpieczenie, opłaty bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia, obciążają Zamawiającego, o ile Strony nie ustaliły inaczej.

 3. Podane w ofercie Ceny Wyrobów i Usług określone są dla standardowej budowy Wyrobów i standardowych Usług. Dodatkowa opłata może zostać pobrana, jeżeli zastosowano dodatkowe rozwiązania techniczne. Cena za Wyroby i Usługi nie obejmuje prac dodatkowych.

 4. Sprzedający ma prawo zmiany Ceny w przypadku, gdy Zamawiający dokonał zmian w zamówieniu, po jego potwierdzeniu przez Sprzedającego.

 5. W przypadku odmiennych ustaleń między Stronami Ceną Wyrobu/Usługi jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Warunki płatności określone są w potwierdzeniu zamówienia.

 2. Faktury wystawione przez Sprzedającego są wymagalne w terminie podanym na fakturze. W przypadku nieuregulowania płatności przez Zamawiającego w terminie Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

 3. Za datę dokonania płatności uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.

 4. Wszystkie płatności realizowane będą przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w Banku PKO BP S.A. II Oddział w Lublinie, numer 90 1020 3150 0000 3602 0054 6804.

 5. W rozliczeniach między Stronami wyłączone zostaje stosowanie jakichkolwiek wzajemnych potrąceń.

 6. Realizacja roszczeń gwarancyjnych nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku dokonania płatności za Wyroby/Usługi w ustalonym terminie.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ i KARY UMOWNE

 1. Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w zamówieniu lub w dokumentacji przekazanej Sprzedającemu odpowiada Zamawiający.

 2. Strony wyłączają z odpowiedzialności wzajemnej: odpowiedzialność odszkodowawczą każdej ze Stron za utracone korzyści, w tym w szczególności za zyski, przyszłe przychody, odszkodowania i kary płacone przez Strony swoim kontrahentom, a także za szkody pośrednie lub wynikowe, jakie ponieść może lub poniosła strona przeciwna z tytułu niezrealizowania zamówienia lub zrealizowania go w sposób nienależyty.

 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu wad produktów wykonanych przez Zamawiającego z zastosowaniem Wyrobów dostarczonych przez Sprzedającego.

 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania w przypadku, gdy jest ono wynikiem okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedającego /siła wyższa/. W szczególności dotyczy to takich wypadków jak: strajki, akty terrorystyczne, wojna, epidemie, problemy związane z dostawą/transportem/produkcją, działania władz ustawodawczych bądź wykonawczych oraz klęski żywiołowe, pośrednie lub następcze szkody, takie jak utrata zysków, wynagrodzenia, utrata danych lub przewidywanych oszczędności w razie awarii, dostawy/odbioru urządzenia.

 1. Sprzedający zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 % Ceny netto za każdy dzień opóźnienia w dostawie Wyrobu, do której stosują się niniejsze OWS, jednak nie więcej niż 5 % Ceny netto, z tym zastrzeżeniem że uprawnienie to powstaje po stronie Zamawiającego, licząc od 3 tygodnia opóźnienia.

 2. W wypadku niedochowania przez Sprzedającego terminów realizacji zamówienia z przyczyn, o których mowa w pkt IV ppkt 3-6, Zamawiający nie ma prawa do żądania od Sprzedającego odszkodowania lub kar umownych.

 3. Łączna wartość odszkodowania ze wszelkich tytułów, w tym z tytułu naliczonych na podstawie zamówienia kar umownych, nie będzie mogła być wyższa niż 10 % Ceny netto.

X. GWARANCJA

 1. Sprzedający udziela gwarancji jakości /w rozumieniu art. 577 k.c./ na sprzedawane Wyroby i Usługi na zasadach określonych w niniejszych OWS.

 2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru Wyrobu/Usług przez Zamawiającego i kończy z upływem 12 miesięcy, z tym zastrzeżeniem że gwarancja trwa nie dłużej niż 15 miesięcy od daty dostawy Wyrobu, chyba że Sprzedający ustalił inne warunki umieszczone w ofercie Sprzedającego i potwierdzeniu zamówienia.

 3. Zamawiający jest zobowiązany do używania Wyrobów zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem bezpieczeństwa, wszelkich przepisów i regulacji dotyczących korzystania z nich oraz konserwacji Wyrobów określonych w instrukcji obsługi.

 4. Zgłoszenia gwarancyjne będą realizowane za pośrednictwem Systemu Obsługi Zgłoszeń lub w szczególnych przypadkach niedostępności tego systemu poprzez przekazywanie ich na adres e-mail: serwis@wikpol.com.pl lub drogą telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 ÷ 16:00 na następujący numer: +48 81 503 23 30. Zgłoszenie poprzez e-mail wymaga również jednoczesnego kontaktu telefonicznego ze Sprzedającym.

 5. Sprzedający dokona naprawy gwarancyjnej w czasie do tego odpowiednim, przy uwzględnieniu czasu skompletowania części zamiennych oraz możliwości zorganizowania ekipy serwisowej. Sprzedający nie odpowiada za żadne szkody poniesione przez Zamawiającego w wyniku awarii lub niesprawności Wyrobu.

 6. W przypadku gdy uszkodzeniu ulegną elementy Wyrobu, które mogą zostać zdemontowane przez wykwalifikowany personel Zamawiającego, ich naprawa będzie się odbywać w siedzibie Sprzedającego po przesłaniu przez Zamawiającego ww. elementów na koszt Sprzedającego.

 7. Koszty naprawy usterek i uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub w wyniku pracy urządzeń i systemów niedostarczanych przez Sprzedającego, a także koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu, w tym koszty związane z obsługą zgłoszeń dotyczących czynności z zakresu bieżącej eksploatacji linii, ponosi Zamawiający. Koszt pracy serwisu, zużytych materiałów i wymienionych części będzie oszacowany wg aktualnego cennika Sprzedającego.

 1. Zobowiązania gwarancyjne Sprzedającego:

  ● nie obejmują umyślnych i nieumyślnych uszkodzeń Wyrobów powstałych w wyniku eksploatacji i konserwacji niezgodnej z dostarczoną Zamawiającemu instrukcją obsługi, w tym powstałych w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia przez Zamawiającego Wyrobów po awarii;
  ● nie obejmują elementów eksploatacyjnych i ulegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji, w tym między innymi: żarówek, bezpieczników, baterii, pasków napędowych, filtrów, łańcuchów, łożysk, przyssawek oraz grzałek,
  ● nie obejmują czynności związanych z eksploatacją linii wymienionych w instrukcji obsługi i/lub DTR Wyrobu takich jak regulacje, czyszczenie, smarowanie, konserwacja itp.
  ● ustają w momencie dokonywania w trakcie trwania okresu gwarancyjnego ingerencji w pliki źródłowe lub dokonywania bez zgody Sprzedającego jakichkolwiek napraw, przeróbek Wyrobów,
  ● ustają w momencie naruszenia cech zabezpieczających, umieszczonych na Wyrobach,
  ● nie dotyczą naprawy Wyrobów ani świadczenia innych usług z tytułu gwarancji w przypadku wady powstałej w wyniku uszkodzeń mechanicznych lub elektrycznych z winy Zamawiającego, w szczególności w wyniku stosowania niewłaściwych mediów, w wyniku przepięć elektrycznych lub podania innego napięcia niż wymagane.

 2. Usunięcie usterki gwarancyjnej zostanie potwierdzone w protokole naprawy gwarancyjnej.

 3. Sposób naprawy gwarancyjnej ustala Sprzedający.

 4. W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany do wykonywania odpłatnych przeglądów technicznych Wyrobów przez serwis Sprzedającego, w terminach i w sposób określony w instrukcji obsługi/karcie gwarancyjnej, o ile wydano/, pod rygorem utraty praw wynikających z gwarancji.

XI. ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Poza przypadkami odstąpienia od realizacji zamówienia przewidzianymi przez kodeks cywilny i niniejsze OWS, strony mogą rozwiązać łączący ich stosunek prawny za porozumieniem.

 2. Oświadczenie woli o odstąpieniu od realizacji zamówienia wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i musi być poprzedzone wyznaczeniem ostatecznego, co najmniej 14-dniowego /czternastodniowego/ terminu do wykonania zobowiązania wraz z zagrożeniem odstąpienia.

 3. W razie odstąpienia od realizacji zamówienia lub porozumienia Stron rozwiązującego istniejący stosunek prawny Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
  ● wstrzymanie realizacji zamówienia i zabezpieczenie przerwanych prac w zakresie niezbędnym do ich zachowania w stanie nienaruszonym,
  ● sporządzenie, w terminie 10 dni od daty odstąpienia od realizacji zamówienia lub porozumienia Stron rozwiązującego istniejący stosunek prawny, protokołu inwentaryzacji wykonanych usług i zrealizowanych dostaw według stanu na dzień odstąpienia/rozwiązania, określającego zakres świadczeń wykonanych do dnia odstąpienia/rozwiązania i wysokość należnej Sprzedającemu części wynagrodzenia z tytułu ich realizacji. Przy ustalaniu wysokości należnej Sprzedającemu części wynagrodzenia zostanie uwzględnione to, co Sprzedający oszczędził w związku z przedwczesnym zakończeniem realizacji zamówienia. Na podstawie protokołu z inwentaryzacji własność dostarczonych lub zamontowanych Wyrobów przechodzi na Zamawiającego, chyba że Sprzedający wyrazi wolę zatrzymania dostarczonych lub zamontowanych urządzeń, potwierdzoną w protokole inwentaryzacji. W przypadku realizacji powyższego uprawnienia przez Sprzedającego, Zamawiający jest zobowiązany dopuścić Sprzedającego do demontażu Wyrobów i ich wywiezienia z terenu Zamawiającego, zaś Sprzedający jest zobowiązany do przywrócenia miejsca montażu do stanu poprzedniego w uzgodnionym przez Strony terminie, liczonym od daty dopuszczenia go do czynności demontażu, oraz usunięcia z zakładu Zamawiającego Wyrobów, ich części oraz odpadów i innych rzeczy stanowiących jego własność.
  ● Zamawiający w terminie 14 dni od dnia sporządzenia i podpisania protokołu inwentaryzacyjnego zapłaci na rzecz Sprzedającego część wynagrodzenia określoną w treści protokołu inwentaryzacyjnego.

 1. W przypadku niepodpisania w ww. terminie protokołu inwentaryzacji, Strony powołają, w drodze losowania spośród 2 kandydatów, rzeczoznawcę, posiadającego następujące kwalifikacje:
  – pełną zdolność do czynności prawnych;
  – wyższe wykształcenia magisterskie – ukończona uczelnia techniczna;
  – ukończone studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,
  – zdany z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w zakresie szacowania nieruchomości,
  – co najmniej dwuletnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości, który sporządzi inwentaryzację z wiążącym dla obu Stron skutkiem w postaci ustalenia zakresu wykonanych dostaw i usług.

 2. Strony nie są związane ustaleniami rzeczoznawcy w zakresie wysokości należnej Sprzedającemu części wynagrodzenia, przy czym bezsporna pomiędzy Stronami część wynagrodzenia Sprzedającego winna być zapłacona niezwłocznie, pod rygorem obowiązku zapłaty przez Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie.

 3. Strony ustalają, że wskażą swoich kandydatów na biegłego rzeczoznawcę w terminie 7 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu do podpisania przez nie protokołu inwentaryzacji. W razie niewskazania w terminie kandydata (kandydatów) danej Strony, biegły rzeczoznawca zostanie wyłoniony spośród tych kandydatów, którzy zostali zgłoszeni zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

 4. Koszty rzeczoznawcy pokrywają obie Strony po połowie.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawa majątkowe do wszelkich dóbr niematerialnych, objętych ochroną ustawy Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o prawie autorskim, w szczególności do: utworów chronionych prawem autorskim, patentów na wynalazki, wzorów użytkowych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia, nazw pochodzenia, topografii układów scalonych, projektów racjonalizatorskich, informacji co do prawidłowego stosowania wynalazków, innych wiadomości i doświadczeń o charakterze technicznym bezpośrednio nadających się do stosowania w działalności gospodarczej i naukowej, informacji o charakterze organizacyjnym i innych, udostępnionych Zamawiającemu przez Sprzedającego w wyniku wykonywania obowiązków niniejszej umowy, stanowią własność Sprzedającego. Własność Sprzedającego stanowią przedmioty, na których przekazane dobro zostało utrwalone, Zamawiający nie ma prawa do ich wykorzystania w innych celach, ani do ich kopiowania, powielania czy udostępniania osobom trzecim, aniżeli użytkowanie zakupionych Wyrobów i Usług. Dokumenty te nie przenoszą tytułu własności, ani nie implikują przyznania żadnej licencji. Rysunki oraz inne dokumenty pozostające własnością Sprzedającego mają być na żądanie Sprzedającego natychmiast zwrócone wraz z wszelkimi wykonanymi z nich kopiami. Zamawiający zobowiązuje się nie wykorzystywać do jakichkolwiek innych celów, a także nie udostępniać, ani nie przekazywać innym podmiotom jakichkolwiek elementów, informacji oraz dokumentacji technicznej zamówionych przez Zamawiającego Wyrobów. Zamawiający nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.

 2. Niniejsze OWS nie mają zastosowania do sprzedaży konsumenckiej.

 3. Korespondencja handlowa ze Sprzedającym winna być prowadzona: listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres: Wikpol Sp. z o.o., Konopnica 208B, 21-030 Motycz k/Lublina oraz e-mail na adres: kontrakt@wikpol.com.pl. Jeżeli pisma zostały przesłane drogą elektroniczną na adres wymieniony powyżej, za skutecznie doręczone uważa się te pisma, których dostarczenie zostanie potwierdzone przez serwer pocztowy drugiej Strony.

 4. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu, skrzynki e-mail, a w przypadku braku dopełnienia tego obowiązku pisma wysłane na ostatnio wskazane adresy uważa się za skutecznie doręczone.

 5. Przeniesienie wynikających z niniejszych OWS praw i obowiązków którejkolwiek ze Stron na osobę trzecią wymaga zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 6. Prawem właściwym dla niniejszych warunków i umów pomiędzy stronami jest wyłącznie prawo polskie.

 7. W przypadku sporządzenia umów i warunków zakupu w języku polskim i obcym językiem nadrzędnym kontraktu jest język polski, co oznacza, że w przypadku różnic pomiędzy polskojęzyczną wersją umowy a obcą, rozstrzygające znaczenie ma brzmienie wersji polskiej.

 1. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszych warunków oraz umów na nich opartych rozstrzygać będą sądy właściwe rzeczowo dla siedziby strony powodowej.

 2. W kwestiach nieunormowanych postanowieniami niniejszych warunków stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, przy czym w zakresie wykraczającym poza uregulowania zawarte w OWS wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi na postawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.

 3. Sprzedający ma prawo do umieszczania we własnych materiałach reklamowych informacji o zrealizowanym zamówieniu, w tym do posługiwania się nazwą Zamawiającego i jego logotypem. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przez Sprzedającego zdjęć i materiałów video przedmiotu umowy z przeznaczeniem do umieszczania w materiałach reklamowych bez żadnych zobowiązań wobec Zamawiającego.

Konopnica, listopad 2019 r.