Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego.

W 2017 r. przystąpiliśmy do kolejnego projektu współfinansowanego przez UE w związku z Działaniem 3.7. <br>Wzrost konkurencyjności MŚP w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Tytuł projektu brzmi: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego. Jego celem jest zwiększenie konkurencyjności firmy w wyniku wykorzystania w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych innowacyjnego rozwiązania, jakim są inteligentne systemy transportu wewnątrzzakładowego.

Wprowadzenie nowych produktów do oferty wpłynie pozytywnie na poziom zatrudnienia oraz poziom przychodów firmy.

Wartość projektu: 7.825.683,57 PLN
Wkład funduszy europejskich: 2.999.518,00 PLN

W 2020 r. zakończona została rzeczowa realizacja projektu..