Nasza firma od wielu lat efektywnie wykorzystuje szanse rozwojowe związane ze środkami pomocowymi Unii Europejskiej. Korzystaliśmy zarówno z funduszy przedakcesyjnych (PHARE), jak również ze wsparcia udzielanego w ramach funduszy strukturalnych, programów krajowych oraz programu regionalnego. Otrzymaliśmy pomoc finansową przeznaczoną m.in. na wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością, uzyskanie certyfikatu ISO, wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt komputerowy i najnowocześniejsze oprogramowanie projektowe, zakup nowoczesnych narzędzi promocji dla działu marketingu oraz organizację zagranicznych imprez targowych
i wystawienniczych. W ostatnim czasie dzięki dotacjom unijnym dokonaliśmy ujednolicenia wzorniczego produkowanych przez nas urządzeń oraz wprowadziliśmy nowy system identyfikacji wizualnej, zgodnie z najlepszymi praktykami wzornictwa przemysłowego. Rozpoczęliśmy również prace nad inteligentnymi systemami transportu wewnątrzzakładowego. Te innowacyjne rozwiązania będą miały szerokie zastosowanie w naszych zrobotyzowanych liniach paletyzacji i pakowania zbiorczego. 

i tym samym przyczynią się do wzrostu  pozycji konkurencyjnej firmy.
2009

W roku 2009 pozyskaliśmy dotację na utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego do prowadzenia badań z dziedziny robotyki przemysłowej. W laboratorium sprawdzamy poprawność zastosowanych przez nas rozwiązań technicznych oraz testujemy wykonane konstrukcje, minimalizując w ten sposób prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnych problemów podczas rozruchu linii u Klienta. Laboratorium jest wyposażone w trzy roboty FANUC Robotics: robota 4-osiowego typ M410iB, robota 6-osiowego typ R2000iB oraz robota 6-osiowego M10iA z zaawansowanym systemem wizyjnym 2D.

2011

W roku 2011 dzięki wsparciu pochodzącemu z funduszy unijnych wybudowaliśmy centrum wytwórcze głowic manipulacyjnych. Centrum wyposażone jest m.in. w najnowocześniejsze oprogramowanie projektowe 3D oraz urządzenia do obróbki mechanicznej. Centrum wytwórcze umożliwia szybkie projektowanie, prototypowanie i produkcję zaawansowanych technologicznie głowic do robotów przemysłowych.

2013

W roku 2013 otrzymaliśmy dofinansowanie projektu rozbudowy centrum wykonawczego głowic manipulacyjnych.

2014

Rok później uzyskaliśmy dotację przeznaczoną na wdrożenie planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu.

2016

W 2016 roku rozpoczęliśmy realizację kolejnego przedsięwzięcia związanego z funduszami unijnymi. Działanie 1.4 Wzór na konkurencję to dwuetapowy program mający na celu wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez zwiększenie ich potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w bieżącej działalności.

Pierwsza faza projektu polegała na przeprowadzeniu audytu wzorniczego firmy. Sformułowana w wyniku dokonanego przeglądu strategia wzornicza umożliwiła nam holistyczne spojrzenie na problem oraz przygotowanie planu działania, obejmującego wiele obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Obecnie, w ramach drugiego etapu, realizujemy przyjęte założenia, które dotyczą przede wszystkim ujednolicenia wzornictwa naszych produktów oraz opracowania spójnego systemu identyfikacji wizualnej. Długofalowym celem jest zwiększenie jakości oraz rozpoznawalności naszej oferty na rynku, a w efekcie wzmocnienie pozycji i konkurencyjności firmy.

2017

W 2017 r. przystąpiliśmy do kolejnego projektu współfinasowanego przez UE w związku z Działaniem 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Tytuł projektu brzmi: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego. Jego celem jest zwiększenie konkurencyjności firmy w wyniku wykorzystania w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych innowacyjnego rozwiązania, jakim są inteligentne systemy transportu wewnątrzzakładowego.

Wprowadzenie nowych produktów do oferty wpłynie pozytywnie na poziom zatrudnienia oraz poziom przychodów firmy.

Wartość projektu: 7.825.683,57 PLN

Wkład funduszy europejskich: 2.999.518,00 PLN

W 2020 r. zakończona została rzeczowa realizacja projektu..  

 

2020

W 2020 r. zostaliśmy beneficjentem Działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, projekt nr POPW 01.05.00-06-0058/20 zatytułowany: Dotacja na kapitał obrotowy dla Wikpol Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wartość projektu: 254 640,39 PLN

Wartość dofinasowania: 254 640,39 PLN 

Nasi klienci

Klient 1
Klient 2
Klient 3
Klient 4
Klient 5
Klient 6
Klient 7
Klient 8
Klient 9
Klient 10
Klient 11
Klient 12
Klient 13
Klient 14
Klient 15
Klient 16
Klient 17
Klient 18
Klient 19
Klient 20
Klient 21
Klient 22
Klient 23
Klient 24
Klient 25
Klient 26
Klient 27
Klient 28
Klient 29
Klient 30
Klient 31
Klient 32
Klient 33
Klient 34
Klient 35
Klient 36
Klient 37
Klient 38
Klient 39
Klient 40
Klient 41
Klient 42
Klient 43
Klient 44
Klient 45
Klient 46
Klient 47
Klient 48
Klient 49
Klient 50
Klient 51
Klient 52
Klient 53
Klient 54
Klient 55
Klient 56
Klient 57
Klient 58
Klient 59
Klient 60
Klient 61
Klient 62
Klient 63
Klient 64
Klient 65
Klient 66
Klient 67
Klient 68
Klient 69
Klient 70
Klient 71
Klient 72
Klient 73
Klient 74
Klient 75
Klient 76
Klient 77
Klient 78
Klient 79