Dotacje UE

Od wielu lat efektywnie wykorzystujemy szanse rozwojowe

Nasza firma od wielu lat efektywnie wykorzystuje szanse rozwojowe związane ze środkami pomocowymi Unii Europejskiej. Korzystaliśmy zarówno z funduszy przedakcesyjnych (PHARE), jak również ze wsparcia udzielanego w ramach funduszy strukturalnych, programów krajowych oraz programu regionalnego. Otrzymaliśmy pomoc finansową przeznaczoną m.in. na wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością, uzyskanie certyfikatu ISO, wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt komputerowy i najnowocześniejsze oprogramowanie projektowe, zakup nowoczesnych narzędzi  dla działu marketingu oraz organizację zagranicznych imprez targowych i wystawienniczych.

Dzięki dotacjom unijnym dokonaliśmy ujednolicenia wzorniczego produkowanych przez nas urządzeń oraz wprowadziliśmy nowy system identyfikacji wizualnej, zgodnie z najlepszymi praktykami wzornictwa przemysłowego. Rozpoczęliśmy również prace nad inteligentnymi systemami transportu wewnątrzzakładowego. 

Wszystkie te innowacyjne rozwiązania mają szerokie zastosowanie w naszych zrobotyzowanych liniach paletyzacji i pakowania zbiorczego, i tym samym przyczynią się do wzrostu pozycji konkurencyjnej firmy.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami w wygodny sposób!

Rok po roku

dzięki pozyskanym dotacjom UE

realizujemy naszą ambitną strategię rozwoju. Dotacje, które uzyskaliśmy, pozwoliły nam na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań i zwiększenie naszej konkurencyjności na rynku. Pomogły nam także osiągnąć miejsce lidera w dziedzinie robotyzacji systemów pakowania zbiorczego i paletyzacji.

W 2020 r. zostaliśmy beneficjentem Działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, projekt nr POPW 01.05.00-06-0058/20 zatytułowany: Dotacja na kapitał obrotowy dla Wikpol Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wartość projektu: 254 640,39 PLN
Wartość dofinasowania: 254 640,39 PLN
2020
W 2017 r. przystąpiliśmy do kolejnego projektu współfinansowanego przez UE w związku z Działaniem 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Tytuł projektu brzmi: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego. Jego celem było zwiększenie konkurencyjności firmy w wyniku wykorzystania w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych innowacyjnego rozwiązania, jakim są inteligentne systemy transportu wewnątrzzakładowego. Wprowadzenie nowych produktów do oferty wpłynęło pozytywnie na poziom zatrudnienia oraz poziom przychodów firmy. Wartość projektu: 7.825.683,57 PLN Wkład funduszy europejskich: 2.999.518,00 PLN
2017
W 2016 roku rozpoczęliśmy realizację kolejnego przedsięwzięcia związanego z funduszami unijnymi. Działanie 1.4 Wzór na konkurencję to dwuetapowy program mający na celu wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez zwiększenie ich potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem.
Pierwsza faza projektu polegała na przeprowadzeniu audytu wzorniczego firmy. Sformułowana w wyniku dokonanego przeglądu strategia wzornicza umożliwiła nam holistyczne spojrzenie na problem oraz przygotowanie planu działania, obejmującego wiele obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa.
W ramach drugiego etapu zostały wprowadzone w życie założenia dotyczące ujednolicenia wzornictwa naszych produktów oraz opracowania spójnego systemu identyfikacji wizualnej.
Długofalowym celem podjętych działań była poprawa jakości oraz wzmocnienie rozpoznawalności naszej oferty na rynku, a w efekcie wzmocnienie pozycji i konkurencyjności firmy.
2016
2014 to rok dotacji przeznaczonej na wdrożenie planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu.
2014
W roku 2013 otrzymaliśmy dofinansowanie projektu rozbudowy centrum wykonawczego głowic manipulacyjnych.
2013
W roku 2011 dzięki wsparciu pochodzącemu z funduszy unijnych wybudowaliśmy centrum wytwórcze głowic manipulacyjnych. Centrum wyposażone jest m.in. w najnowocześniejsze oprogramowanie projektowe 3D oraz urządzenia do obróbki mechanicznej. Centrum wytwórcze umożliwia szybkie projektowanie, prototypowanie i produkcję zaawansowanych technologicznie głowic do robotów przemysłowych.
2011
W roku 2009 pozyskaliśmy dotację na utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego do prowadzenia badań z dziedziny robotyki przemysłowej. W laboratorium sprawdzamy poprawność zastosowanych przez nas rozwiązań technicznych oraz testujemy wykonane konstrukcje, minimalizując w ten sposób prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnych problemów podczas rozruchu linii u Klienta. Laboratorium jest wyposażone w trzy roboty FANUC Robotics: robota 4-osiowego typ M410iB, robota 6-osiowego typ R2000iB oraz robota 6-osiowego M10iA z zaawansowanym systemem wizyjnym 2D.
2009