Osiągamy założone cele i wskaźniki

W dobie gwałtownego postępu technicznego większość kadry zarządzającej nie kwestionuje potrzeby robotyzacji. Co najwyżej zastanawia się, czy w jej zakładzie robotyzacja jest uzasadniona już dziś, na którym odcinku i jakie konkretne korzyści można dzięki niej osiągnąć. Inaczej mówiąc, zaczyna określać i i parametryzować cel.

Przykład jednego z naszych wieloletnich klientów – producenta ceramiki ogniotrwałej:

01. 

W wyniku robotyzacji newralgicznego odcinka produkcji firma osiągnęła trzy kluczowe cele: wzrost wydajności, poprawę jakości oraz redukcję kosztów, która była efektem zmniejszenia liczby braków.

Wyniki przedstawione na wykresie zostały opracowane na bazie szczegółowej analizy ekonomicznej prowadzonej od uruchomienia pierwszego etapu inwestycji na przestrzeni 4 lat.

02. 

Kolejnym efektem robotyzacji było zredukowanie braków o 22%. W praktyce zakład odnotował przekroczenie zakładanych wskaźników.

Rezultaty, jakich oczekują zakłady w związku z robotyzacją dotyczą różnych obszarów. Są one szczegółowo określone w postaci celów (ilościowych i jakościowych) zawartych w umowach współpracy.

Cele ilościowe najczęściej wskazywane przez zakłady:

wzrost wydajności
zwiększenie produktywności
wzrost skali produkcji wynikający z: wzrostu wolumenu, uruchomienia kolejnej zmiany, wprowadzenia nowego asortymentu
redukcja kosztów, która jest efektem znaczącego ograniczenia pomyłek, uszkodzeń, przestojów, absencji/rotacji, strat materiałowych, braku powtarzalności

Cele ilościowe nie mniej ważne:

poprawa jakości produktów, osiągana głównie w wyniku wysokiej powtarzalności i precyzji pracy robotów
ograniczenie problemów związanych z rotacją i absencją załogi lub brakiem pracowników
wzrost elastyczności produkcji, np. możliwość szybkiego uruchomienia krótkich serii (automatyczne przezbrajanie linii)
stabilizacja procesu technologicznego
monotonnej, niebezpiecznej, w szybkim tempie, ciężkiej, precyzyjnej, z produktem delikatnym, z produktem niestabilnym, w środowisku szkodliwym, niezgodnej z antropometrią.

Przeczytaj również

Szkolenie operatorów
Przed rozpoczęciem eksploatacji linii pale...
Montaż i wdrożenie
Etap montażu i uruchomienia linii paletyza...