Zapytanie ofertowe Nr 7 z dnia 18.05.2018

Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – Serwer Rack wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie 3.7.

Pytania wraz z odpowiedziami, które wpłynęły do Zamawiającego.
Aktualizacja wpisu 24.05.2018:

W zapytanie ofertowe 07/2018 wkradła się literówka. W oświadczeniu o braku powiązań kapitałowych znalazł się skan strony z zapytania nr.4 . Ze względu na niezmienną treść oświadczenia oraz przesłane do tej pory oferty informujemy iż oświadczenia złożone do zapytania nr 7 z oświadczeniami z błędnym numerem są wiążące i nie odrzucimy tych ofert przy wyborze oferentów. Jednocześnie przepraszamy za zaistniały błąd.