Zapytanie ofertowe Nr 5 na zakup licencji oprogramowania Visual Components

Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na zakup czterech licencji programu Visual Components 4.0 Essentials na potrzeby projektu pt. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie: 3.7.