Zapytanie ofertowe Nr 27 z dnia 1.07.2020

Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na zakup jednej sztuki licencji PC Schematic Advance oraz aktualizacji 3 sztuk licencji PC Schematic Advance do najnowszej obowiązującej wersji na potrzeby projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie: 3.7.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo, informujemy wydłużeniu terminu składania ofert do 24.07.2020.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe - wydłużenie terminu składania ofert