Zapytanie ofertowe Nr 21 z dnia 12.12.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21
NA DOSTAWĘ NOWEJ, GOTOWEJ DO UŻYTKOWANIA WYCINARKI LASEROWEJ DO BLACH

Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę nowej, gotowej do użytkowania wycinarki laserowej do blach na potrzeby projektu pt. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7.

Termin składania ofert został wydłużony do 24.01.2020.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe