Zapytanie ofertowe Nr 15 z dnia 19.07.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15 Z DNIA 19.07.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15
NA DOSTAWĘ TOKARKI CNC

Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę tokarki CNC na potrzeby projektu pt. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie: 3.7.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 15