Zapytanie ofertowe Nr 14 z dnia 12.07.2019

Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę stanowiska spawalniczego na potrzeby projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie: 3.7.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 14