Zapytanie ofertowe Nr 10 z dnia 24.10.2018

Wikpol Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pt. "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakłdowego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie 3.7.