Zapytanie ofertowe na zakup systemu finansowo-księgowego

Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na zakup systemu finansowo-kadrowego z modułem do elektronicznego obiegu dokumentów klasy ERP na potrzeby projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie: 3.7.