Zamknięcie zapytania ofertowego Nr 22 z dnia 17.02.2020

Informujemy, że zapytanie ofertowe nr 22 na dostawę dwóch sztuk centralnych drukarek kolorowych na potrzeby projektu pt. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie: 3.7. zostało zamknięte bez wyboru oferty.

Wkrótce zostanie ogłoszone nowe zapytanie.