Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego 3/2018

W związku z zamknięciem postępowania ofertowego nr 3 z dnia 01.02.2018 r. dotyczącego złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych na potrzeby projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie: 3.7 , zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym informujemy, że najkorzystniejszą ofertę w oparciu o ustalone kryteria oceny złożyła firma Ekbud Sp. z o.o., która została wybrana na wykonawcę robót budowlanych.