Informacja o wyborze dostawcy tokarki CNC

W związku z zamknięciem postępowania ofertowego nr 15 z dnia 19.07.2019 r. dotyczącego złożenia oferty na dostawę tokarki CNC na potrzeby projektu pt. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie: 3.7 informujemy, że na dostawcę przedmiotu zamówienia została wybrana firma:

Metal Team Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Unii Lubelskiej 5
35-016 Rzeszów
NIP: 8132720741.

Wartość oferty netto: 125.000,00 EUR. Data wpłynięcia oferty: 02.08.2019 r.