Informacja o wyborze dostawcy suwnicy

W związku z zamknięciem postępowania ofertowego nr 20 z dnia 19.11.2019 dotyczącego złożenia oferty na dostawę kompletnej, gotowej do użytkowania suwnicy na potrzeby projektu pt. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7. informujemy, że na dostawcę przedmiotu zamówienia została wybrana firma:

KONECRANES and DEMAG Sp. z o.o.
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Wartość oferty netto: 96.000,00 PLN