Informacja o wyborze dostawcy stanowiska spawalniczego

W związku z zamknięciem postępowania ofertowego nr 18 z dnia 18.09.2019 r., dotyczącego złożenia oferty na dostawę stanowiska spawalniczego na potrzeby projektu pt. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie: 3.7, informujemy, że na dostawcę przedmiotu zamówienia została wybrana firma:

"RYWAL - RHC" Sp. z o.o. w Warszawie

Oddział Lublin
ul. Anny Walentynowicz 18
20-328 Lublin

Wartość oferty netto: 38.090,00 PLN