Informacja o wyborze dostawcy sprzętu komputerowego

W związku z zamknięciem postępowania ofertowego nr 10 z dnia 24.10.2018, dotyczącego złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie: 3.7 informujemy, że na dostawcę przedmiotu zamówienia została wybrana firma Office Pulse Sp z o.o. Sp.k.