Informacja o wyborze dostawcy sprzętu i oprogramowania komputerowego

W związku z zamknięciem postępowania ofertowego nr 13 z dnia 10.06.2019 r. dotyczącego złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie: 3.7 informujemy, że na dostawcę przedmiotu zamówienia została wybrana firma Genree Michał Młynarczyk, Skrzynice Kolonia 50, 23-114 Jabłonna, NIP: 7132589950. Wartość oferty netto: 70 973,00 zł. Data wpłynięcia oferty: 28.06.2019 r.