Informacja o wyborze dostawcy programu Visual Components 4.0 Essentials

W związku z zamknięciem postępowania ofertowego nr 5 z dnia 10.04.2018 dotyczącego złożenia oferty na zakup czterech licencji programu Visual Components 4.0 Essentials na potrzeby projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie: 3.7, informujemy, że na dostawcę ww. oprogramowania została wybrana firma DUALIS GmbH IT Solution.