Informacja o wyborze dostawcy prasy krawędziowej

W związku z zamknięciem postępowania ofertowego nr 9 z dnia 29.06.2018, dotyczącego złożenia oferty na dostawę prasy krawędziowej CNC na potrzeby projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie: 3.7 informujemy, że na dostawcę przedmiotu zamówienia została wybrana firma POL-SVER Sp. z o.o.