Informacja o wyborze dostawcy nowych i gotowych do użytkowania elementów wyposażenia

W związku z zamknięciem postępowania ofertowego nr 12 z dnia 10.05.2019 r. dotyczącego złożenia oferty na dostawę nowych i gotowych do użytkowania elementów wyposażenia na potrzeby projektu pt. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie: 3.7 informujemy, że na dostawcę przedmiotu zamówienia została wybrana firma LOGAN Sp z o.o.