Informacja o wyborze dostawcy drukarek kolorowych

W związku z zamknięciem postępowania ofertowego nr 25 z dnia 22.04.2020 r. na dostawę dwóch sztuk nowych centralnych drukarek kolorowych na potrzeby projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie: 3.7 informujemy, że na dostawcę przedmiotu zamówienia została wybrana firma:

MADAX Plus Sp. z o.o.

ul. Karczewska 12
04-112 Warszawa

Wartość oferty netto: 19.760,00 PLN