Anulowanie zapytania ofertowego Nr 16 z dnia 6.08.2019 r.

Wikpol Sp. z o. o. anuluje zapytanie ofertowe nr 16 na dostawę stanowiska spawalniczego na potrzeby projektu pt. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie: 3.7.

Wkrótce zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.