ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13 z dnia 10.06.2019

Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu pt. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie: 3.7.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 13

Do pobrania: Pytania i wyjaśnienia do Zapytania ofertowgo nr 13 na dostawę sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem 
 

Do pobrania: Pytania i wyjaśnienia do Zapytanie ofertowego nr 13 na dostawę sprzętu komputerowego wraz z opragramowaniem cz. 2  

Czytaj również

Konferencja techniczna „Automatyzacja i Robotyzacja produkcji – Kierunek Przemysł 4.0”
Zapraszamy Państwa 11 kwietnia 2024 do Byd...
Nasze życzenia dla Państwa
Z okazji Świąt Wielkiejnocy życzymy Państw...