Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – Serwer Rack wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie3.7. „

Do pobrania

  • Zapytanie ofertowe
  • Zapytanie ofertowe + podpisy
  • Pytanie z dnia 09-05-2018 wraz z odpowiedzią
  • Pytanie z dnia 11-05-2018
  • Odpowiedź do pytania z dnia 11-05-2018
  • Pytanie z dnia 14-05-2018 wraz z odpowiedzią