Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych na potrzeby projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie: 3.7 , zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Do pobrania

 • Zapytanie ofertowe z wydłużonym terminem składania ofert
 • Załącznik 1: Formularz ofertowy
 • Załącznik 2: Oświadczenie o braku powiązań
 • Załącznik 3: Wzór umowy na roboty budowlane
 • Załącznik 4: Przedmiar robót
 • Załącznik 5: Wykaz robót budowalnych wykonanych przez oferenta
 • Załącznik 6: Wykaz osób pozostających w dyspozycji oferenta zdolnych realizować zamówienie
 • Załącznik 7: Oświadczenie wykonawcy
 • Załącznik 8: Oświadczenie o dostarczeniu polisy ubezpieczeniowej
 • Załącznik 9: Pytania i wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego
 • Projekty wykonawcze do pobrania: Rozbudowa istniejącego zakładu. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z powierzchnią biurową
 • Projekty wykonawcze do pobrania: Projekt instalacji elektrycznej
 • Projekty wykonawcze do pobrania: Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-wykonawczy
 • Projekty wykonawcze do pobrania: Projekt instalacji wewnętrznych
 • Projekty wykonawcze do pobrania: Projekt zewnętrznej instalacji gazu i kanalizacji sanitarnej
 • Projekty wykonawcze do pobrania: Mapa Projektu Zagospodarowania Terenu