Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę dwóch sztuk centralnych drukarek kolorowych na potrzeby projektu pt. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7.

Szczegółowy opis oczekiwanych funkcji i parametrów drukarek znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym.

UZUPEŁNIENIE: Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy nowych dwóch sztuk centralnych drukarek kolorowych.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 24

Termin składania ofert: do dnia 10 kwietnia 2020 r.