Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na zakup  systemu finansowo-kadrowego z modułem do elektronicznego obiegu dokumentów klasy ERP na potrzeby projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie: 3.7.

 

Do pobrania

  • Zapytanie ofertowe
  • Oferta
  • Specyfikacja przedmiotu zamówienia
  • Szczegółowe zestawienie licencji podstawowych i dodatkowych
  • Oświadczenie o braku powiązań
  • Doświadczenie wdrożeniowe Wykonawcy
  • Doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze