Aktualności

10.01.2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych na potrzeby projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie: 3.7 , zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

W celu pobrania zapytania ofertowego proszę kliknąć:

Zapytanie ofertowe

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o braku powiązań

3. Wzór umowy na roboty budowlane

4. Przedmiar robót

5. Wykaz robót budowalnych wykonanych przez oferenta

6. Wykaz osób pozostających w dyspozycji oferenta zdolnych realizować zamówienie

7. Oświadczenie wykonawcy

 

Projekty wykonawcze do pobrania:

1. Rozbudowa istniejącego zakładu. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z powierzchnią biurową.

2. Projekt instalacji elektrycznej

3. Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-wykonawczy

4. Projekt instalacji wewnętrznych

5. Projekt zewnętrznej instalacji gazu i kanalizacji sanitarnej

 

GALERIA

Fanuc robotics

Siemens

Festo

fanuc

nord

certyfikat

rzetelna